Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Localhotspots

Dit zijn de algemene voorwaarden van Localhotspots (“Localhotspots”), een onderneming met adres Schelpenhof, 42, Den Haag. Localhotspots is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27293715.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Localhotspots, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Localhotspots en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website localhotspots.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Localhotspots aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 4. Localhotspots zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op localhotspots.nl.
 5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

 

Localhotspots

Localhotspots biedt een online platform voor De onderneming biedt een online platform voor ondernemers en consumenten. Ondernemers ontvangen na het afsluiten van een abonnement een winkelpagina die helemaal ingericht is met hun gegevens en foto’s. Consumenten kunnen een beoordeling op de pagina achterlaten. Daarnaast staat de website in het teken om deze aangesloten bedrijven zoveel mogelijk te promoten via blogartikelen, aanbiedingen, winacties en social media. Met de uitagenda willen we de bezoekers informeren over alle activiteiten in en rond hun regio..

 

Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foute of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar info@localhotspots.nl.
 6. Localhotspots behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

 

Account

 1. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
 2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 3. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Localhotspots mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.
 4. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk melden bij Localhotspots. Localhotspots zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.
 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.
 6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan Localhotspots verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
 7. Localhotspots is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 8. Localhotspots heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft Localhotspots het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 9. Indien Localhotspots van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Localhotspots de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Localhotspots kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:
  1. het account van Gebruiker te verwijderen; of
  2. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

 

Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen gehanteerd door Localhotspots zijn exclusief BTW.
 2. De abonnementen van Localhotspots worden aangeboden voor een vast bedrag maand. De kosten voor een abonnement zullen jaarlijks of per maand per factuur worden voldaan.
 3. De looptijd van het abonnement is 12 maanden. Het abonnement is maandelijks opzegbaar na de eerste stilzwijgende verlenging.
 4. Betaling van facturen van Localhotspots dient binnen 5 werkdagen dagen na factuurdatum te geschieden.
 5. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 6. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Localhotspots niet geïncasseerd kunnen worden, is Localhotspots gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen.
 7. Localhotspots is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
 8. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
 9. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
 10. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk.

 

Aansprakelijkheid

 1. Localhotspots is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2. Localhotspots is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Localhotspots en tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van €150, indien het factuurbedrag hoger dan € 150
 3. Localhotspots is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 4. Localhotspots is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 5. Localhotspots neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Localhotspots kan worden verwacht. Localhotspots is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Localhotspots betrachte zorg. Localhotspots is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

 

Klachten

 1. Bij Localhotspots ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

 

Inschakeling derden

 1. Localhotspots is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Localhotspots is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Localhotspots impliceert dat de Gebruiker Localhotspots machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Localhotspots neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Localhotspots is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Localhotspots.

 

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Localhotspots en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Localhotspots zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

 

Wijzigingen

Localhotspots behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

 

Overige bepalingen

 1. Localhotspots mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Localhotspots, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Localhotspots en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag.
Back to Top
We love cookies Deze website maakt gebruik van cookies. Geen probleem! We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Wanneer je gebruik blijft maken van Localhotspots gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord bent. In onze privacy voorwaarden vind je een beschrijving van al onze cookies.